CENY BILETÓW


Zarządzenie Dyrektora Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA
w Radomiu z dnia 1 września 2023 roku.

w sprawie cen biletów wstępu na ekspozycje, warsztaty, kino oraz inne opłaty dla zwiedzających Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu.

Na podstawie  art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. Zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. (Dz. U. z 2008 Nr 16+0, poz. 994) zarządza się co następuje:

§ 1

Ceny biletów wstępu dla zwiedzających wynoszą:

• Bilet wystawowy normalny na wszystkie wystawy – 20 zł
• Bilet wystawowy ulgowy na wszystkie wystawy – 10 zł
• Bilet wystawowy normalny na jedną wystawę – 12 zł
• Bilet wystawowy ulgowy na jedną wystawę – 6 zł
• Bilet wstępu na wystawę + warsztaty, normalny – 16 zł od osoby
• Bilet wstępu na wystawę + warsztaty, rodzinny (max. 5 osób) – 10 zł
• Bilet wstępu na  jedną wystawę – Radomska Karta Kultury – 7 zł
• Bilet wstępu na wszystkie wystawy – Radomska Karta Kultury – 15 zł
• Bilet wstępu na wystawę z przewodnikiem – 50 zł
• Bilet wystawowy –  Karta Dużej Rodziny – 5 zł
• Bilet wystawowy –Karta  Rodziny Plus – 5 zł
• Bilet wystawowy – dzieci do 7 lat – 0 zł
• Bilet wystawowy grupowy (min.10 osób) – 5 zł od osoby
• Bilet wystawowy grupowy z przewodnikiem (min. 10 osób) – 10 zł
• Bilet wstępu na wszystkie wystawy – Weekend za pół ceny – 10 zł
• Bilet wstępu na jedną wystawę – Weekend za pół ceny – 5 zł
• Bilet specjalny – 2 zł od osoby (Noc Muzeów, przy zakupie biletu do kina - zwiedzanie wystawy, obowiązuje jedynie na wybrane imprezy)
• Bilet wstępu bezpłatny – 0 zł
• Bilet wstępu na warsztaty Uwaga! Sztuka – 10 zł
• Bilet w ramach programu „26-600 Strefa Kultury”- 20,00 zł (zakup internetowy do 4 instytucji kultury uczestniczących w programie)
• Bilet wstępu na koncert – 30 zł; 40 zł; 10 zł
• Bilety promocyjne Koleje Mazowieckie – 3 zł
• Wieczory z gwiazdą – 20 zł
• Wieczory z gwiazdą emeryt/rencista – 10 zł

Ceny biletów do kina:

• Tani poniedziałek: 13 zł, wtorek – czwartek: 17 zł, piątek- niedziela: 20 zł.
• Filmy dla dzieci – 15 zł.
• Grupowe powyżej 5 osób (w dowolny dzień) – 15 zł od osoby.
• DKF – vocher na trzy dowolnie wybrane filmy – 33 zł.
• DKF – bilet na projekcje przedpremierowe – 23 zł.
• DKF – karnet – 11 zł (przy zakupie vochera)
• DKF – 1 film – 13 zł (poniedziałek)
• DKF – 1 film – 17 zł (wtorek – czwartek)
• DKF – 1 film – 20 zł (piątek – niedziela)
• DKF – lato – 8 zł
• Bilet specjalny na projekcje filmowe – 5 zł; 8 zł; 15 zł.
• Pokazy przedpremierowe (bez względu na dzień i formę prezentacji) – 23 zł
• Sztuka na ekranie – pokazy specjalne – 26 zł
• Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – 1 film – 12 zł
• Po okazaniu biletu z kina - promocja na zakup biletu na wystawę (nie dotyczy poniedziałku)
• Kino Dzieci – 13 zł od osoby (grupa powyżej 5 osób)
• Bilet – Prezent do kina – 20 zł

Strefa Komfortu:

• Bilet wstępu – kino – 8 zł
• Bilet wstępu – warsztaty – 10 zł
• Bilet wstępu – warsztaty z jogi – 8 zł
• Bilet wstępu – koncert – 30 zł
• Bilet wstępu – koncert przedsprzedaż – 25 zł
• Bilet wstępu – poranny stretching – 30 zł

Pozostałe bilety:

• Bilet wstępu do biblioteki – 3 zł
• Bilet wstępu na warsztaty – ART. JOGA – 20 zł
• Wykonanie kserokopii w bibliotece (bez względu na format) 1 strona – 0,50 zł
• Bilet Foto – 250 zł za sesję zdjęciową
• Opłata parkingowa – 3 zł
• Opłata za wydanie nowego pilota – 50 zł

§ 2

• Ustala się sobotę jako dzień nieodpłatnego wstępu na wystawy.
• Poniedziałek jest dniem zamkniętym dla zwiedzających.

§ 3

Ulga w wysokości 50% ceny biletu normalnego za wstęp na wystawy przysługuje:

• Uczniom szkół, studentom oraz doktorantom będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej;
• Nauczycielom szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich;
• Osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym;
• Osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunem.

§ 4

Zwolnienie z opłat za wstęp do Centrum przysługuje:

• Dzieciom do 7 lat;
• Osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
• Pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
• Członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
• Posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. 
o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305).

§ 5

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do zwolnienia z opłaty za wstęp do Centrum są:

• Legitymacje służbowe przysługujące osobom , o których mowa w § 3 pkt 2,
• Legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom, o których mowa w § 3 pkt 1,
• Zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie,
• Legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS,
• Karta Polaka,
• Inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w § 3 pkt 1-5, do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnieniu z opłaty za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

§ 6

Osoba zwolniona z opłaty za wstęp do Centrum okazuje upoważnionemu pracownikowi Centrum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do zwolnienia z opłaty za wstęp wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

§ 7

Traci moc zarządzenie z dnia 30 marca 2023 roku.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 września 2023 roku.