PROJEKT: STWORZENIE OTWARTYCH DANYCH


Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19


OPIS PROJEKTU SOD


Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno-technologiczno-koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD)

Projekt pod nazwą Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno-technologiczno-koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD) realizowany będzie w ramach:

- Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
- Osi priorytetowej XII - REACT-EU dla Mazowsza,
- Działania 12.2 - REACT-EU e-usługi na Mazowszu.

Projekt obejmować będzie dwa obszary tematyczne:

Otwarte dane obiektów muzealnych - świadectwo przeszłości w przyszłości. Obszar ten będzie obejmować:

- Digitalizację zbiorów muzealnych i ich udostępnienie na platformie regionalnej;
- Wykonanie wirtualnych spacerów oraz ich opublikowanie na platformie regionalnej;
- Budowę pracowni przygotowania i digitalizacji obiektów muzealnych;
- Udostępnienie e-usług on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 - 2 szt.:

- Usługa umożliwiająca przekazanie informacji Użytkownikowi platformy lub strony internetowej Partnera w formie Chatbota,
- Usługa umożliwiająca międzymuzealne wypożyczanie zbiorów, oraz e-usługi on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja - 1 szt.:
- Usługa akredytacja - umożliwi zarezerwowanie akredytacji dziennikarskich na wybrane wydarzenie. Każda instytucja będzie miała możliwość założenia na portalu wpisu do kalendarza, przez który będzie zapraszać dziennikarzy na organizowane zdarzenia.

Więcej informacji na stronie:
https://geodezja.mazovia.pl/projekty/sod/sod-stworzenie-otwartych-danych.html#oppro