PROJEKT: REGIONALNA PLATFORMA INFORMACYJNA
- KULTURA NA MAZOWSZU


Projekt Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II - Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 - E-usługi, Poddziałania 2.1.1 - E-usługi dla Mazowsza, Typ projektów: Regionalna Platforma Informacyjna (E-kultura).

Projekt ma na celu publikację zestandaryzowanych usług elektronicznych na 3 i 4 poziomie dojrzałości na jednej wspólnej regionalnej platformie, a także nowoczesnych, zintegrowanych oraz przyjaznych stronach. W ramach Projektu będą wdrożone systemy back-office, które z jednej strony zapewnią ustandaryzowanie działań w zakresie e-usług instytucji kultury funkcjonujących na całym terenie województwa mazowieckiego, a z drugiej strony ułatwią, usprawnią, zautomatyzują dostęp do wydarzeń kulturalnych oferowanych przez te instytucje, zapewnią wymianę danych między nimi oraz ustandaryzują świadczenie usług elektronicznych w tym zakresie.

Nadrzędnym celem Projektu jest zagregowanie wszystkich informacji turystycznych i kulturalnych z samorządowych jednostek Województwa Mazowieckiego w jednym miejscu na platformie cyfrowej, na której świadczone będą usługi w sposób zestandaryzowany i dający możliwość kompleksowego, z punktu widzenia użytkownika zainteresowanego wydarzeniami w województwie, dostępu do usług świadczonych przez organizacje kulturalne i turystyczne. Po zakończeniu realizacji Projektu, Portal będzie umożliwiał dołączenie nowych informacji przez kolejne instytucje kultury, niebędące samorządowymi jednostkami organizacyjnymi wojwództwa mazowieckiego.

Więcej informacji na:
https://geodezja.mazovia.pl/projekty/rpik/projekt-e-kultura.html