Budżet Obywatelski Mazowsza

Jakie projekty? Kiedy rusza nabór? Jak i gdzie zgłosić projekt?
Więcej informacji: bom.mazovia.pl

Zmieniaj z nami Mazowsze!

Czym jest Budżet Obywatelski? Budżet Obywatelski jest demokratycznym procesem konsultacji społecznych, w ramach których mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w województwie w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że:
- mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;
- propozycje projektów, które pomyślnie przeszły etap oceny, poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
- wybrane przez mieszkańców w drodze głosowania projekty są wpisywane do budżetu województwa i następnie realizowane.

Kto może zgłosić projekt? Projekty mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy Mazowsza bez ograniczeń wiekowych. Każdy może zarówno zgłosić, jak i poprzeć dowolną liczbę projektów. W przypadku osób małoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

Jakie projekty będzie można zgłaszać? Do BOM można zgłaszać projekty inwestycyjne, dotyczące np. budowy lub modernizacji placów zabaw, siłowni plenerowych, tężni, zakupu karetek czy mobilnych gabinetów lekarskich np. okobus, jak i te nieinwestycyjne czyli np. warsztaty i zajęcia sportowe, rzemieślnicze dla dzieci, młodzieży czy seniorów, a także wydarzenia kulturalne. Maksymalna wartość projektu inwestycyjnego to 1 mln zł, a nieinwestycyjnego – 200 tys. zł.

Czego mogą dotyczyć projekty? Zgłaszane projekty muszą spełniać kilka warunków. Przede wszystkim powinny dotyczyć zadań własnych województwa . Muszą być zgodne z przepisami prawa i dokumentami strategicznymi województwa. Proponowane inwestycje bądź przedsięwzięcia mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomościach województwa, a termin ich realizacji nie może przekroczyć jednego roku budżetowego. Każdy zgłaszany projekt musi zyskać poparcie minimum 50 mieszkańców województwa.

Jak będzie można zgłosić projekt? Projekty będzie można zgłaszać na odpowiednim formularzu online, za pomocą specjalnie do tego celu przeznaczonej platformy do obsługi BOM, osobiście lub za pośrednictwem poczty. Platforma będzie dostępna na stronie internetowej https:// bom.mazovia.pl .

Na składanie projektów i zbieranie podpisów poparcia mają Państwo czas
do 30 czerwca 2020 r.

Gdzie można znaleźć informacje o BOM?
Wszystkie informacje o BOM dostępne są na stronie internetowej https://bom.mazovia.pl.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami telefonicznie: +48 22 5979664, +48 22 4379474, e-mailowo: bom@mazovia.pl , osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa lub delegaturze w Radomiu przy ul. Kościuszki 5a.

Spot promujący budżet obywatelski: