Budżet Obywatelski Mazowsza

Ruszyła 4. edycja Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec województwa mazowieckiego. Nabór trwa do 13 stycznia 2023.

    •    Jakie warunki musi spełnić projekt?
Projekt składany do BOM musi:
    •    mieścić się w zakresie zadań o charakterze wojewódzkim, określonych ustawami, w szczególności w zakresie wskazanym w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;
    •    być zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym aktami prawa miejscowego oraz aktami prawa innymi niż akty prawa miejscowego uchwalonymi przez organy województwa mazowieckiego, w tym aktami określającymi strategię rozwoju województwa mazowieckiego oraz plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego;
    •    być zrealizowany na nieruchomości, do której województwo posiada tytuł prawny do dysponowania, jeżeli projekt jest projektem inwestycyjnym;
    •    być możliwy do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego;
    •    być ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców województwa;
    •    być poparty podpisami minimum 50 mieszkańców województwa w formie listy poparcia załączonej do formularza zgłoszeniowego.

Projekt składany do BOM nie może:
    •    zawierać bezpośredniego lub pośredniego wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub zastrzeżonych znaków towarowych;
    •    polegać na zorganizowaniu imprezy masowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych;
    •    zakładać wykonania jednego z etapów realizacji zadania, które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego etapów;
    •    obejmować wyłącznie wykonania dokumentacji projektowej, jeżeli projekt jest projektem inwestycyjnym;
    •    być zlokalizowany na terenach, które mogą podlegać roszczeniu z tytułu art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1999 r. o gospodarce nieruchomościami jeżeli projekt jest projektem inwestycyjnym;
    •    zawierać treści uznawanych powszechnie za obsceniczne, obraźliwe, wulgarne lub które mogą być odebrane jako społecznie naganne.

Więcej informacji: https://bom.mazovia.pl/