Sport Games - wystawa międzynarodowa

Wernisaż: 17.06.2023, godz. 16.00
Wystawa czynna do 10.09.2023
Kuratorzy: Łukasz Rudecki, Paweł Witkowski
Koordynator: Kinga Adamiec

PL

Kolebką sportu jest starożytna Grecja. Stąd też wywodzi się ideał zjednoczenia piękna ducha i ciała znany jako kalokagathia (kalos – piękny, agathos – dobry, cnotliwy). Wtedy to nastąpił związek między sztuką a sportem. Była to koncepcja opisująca całość, której podstawą jest jedność zalet fizycznych i szlachetnego ducha. Dzisiaj uważamy, że sport jest kluczowy dla rozwoju człowieka, ponieważ daje przestrzeń do odpowiedzi na istotne pytania dotyczące życia i funkcjonowania człowieka. Relacji i komunikacji. Prowadzi do rozwoju poprzez dążenie do harmonii poszczególnych składowych osobowości.

Sztuka i sport były wówczas postrzegane jako dwie integralne części całości. Pierre de Coubertin określany mianem ojca nowożytnego ruchu olimpijskiego uważał, że należy połączyć sztukę ze sportem, aby przywrócić starożytne ideały w czasach nowożytnych. W latach 1912–1948 na każdej olimpiadzie przyznawano złote, srebrne i brązowe medale artystom, którzy rywalizowali w pięciu kategoriach: malarstwo, rzeźba, architektura, literatura i muzyka. Reguły olimpijskie wymagały, aby dzieła sztuki biorące udział w olimpiadzie nawiązywały do ideałów olimpijskich. Przyznano łącznie 151 medali za oryginalne dzieła sztuki inspirowane występami sportowymi. Sport w ciągu ostatnich stu lat mocno wpłynął na współczesną kulturę popularną i często odzwierciedlał zmieniające się postawy i standardy społeczne. Obserwujemy również postępy w technikach i osiąganych rekordach, które odzwierciedlają zaangażowanie zawodników i zawodniczek, aby być najlepszymi. Wyidealizowane wizerunki sportowców są częścią naszego codziennego życia, często z powodu pragnienia naśladowania naszych bohaterów i bohaterek.

Wystawa „Sport Games” ma na celu pokazanie mnogości zjawisk we współczesnym sporcie, które są zauważalne przez artystów i przekute na język sztuki. Koncept prezentacji zostawia pełną dowolność twórcom na własną interpretację tych zjawisk. Szczególnie pożądane i ciekawe dla odbiorcy jest inne spojrzenie na temat sportu. Uwypuklenie zjawisk powszechnie przemilczanych, niezauważanych, ignorowanych i tylko marginalnie trafiających do społecznego dyskursu. Sport pokazany jako pewnego rodzaju gra, która zawładnęła społeczną świadomością. Stała się rodzajem religii czy sensem życia. Jest częścią programowania społecznego już od najmłodszych lat, a sportowcy kreowani na superbohaterów.

Czy w sporcie jeszcze jest miejsce dla zasad kalokagathia, czy są już tylko inne priorytety? Wystawa w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu będzie fascynującym pokazem intelektualnych dokonań wyjątkowych artystów w temacie, zdawałoby się, niełatwym. Będziemy świadkami ponownego, symbolicznego połączenia sportu ze sztuką, czyli powrotu do źródła naszej europejskiej kultury.

Artyści biorący udział w wystawie:

Gina Beavers, Krzysztof M. Bednarski, Pelle Cass, Marcin Dudek, Evgen Copi Gorisek, Michał Cygan, Norbert Delman, Iwona Demko, Katarzyna Dyjewska, Agata Głogowska, Piotr Gromniak, Grzegorz Gwiazda, Yoseph Jaeger, Ewa Juszkiewicz, Justyna Kisielewicz, Katarzyna Kukuła, Julia Kurek, Agata Kus, Paweł Kwiatkowski, Sławomir Lipnicki, Janek Możdżyński, Rob Ober, Irvin Pascal, Ushio Shinohara, Jacek Sroka, Helena Stiasny, Łukasz Rudecki, Sętowski / Gawron, Sabina Twardowska, Piotr Wachowski, Brad Walls, Erwin Wyjadłowski, Agata Zbylut, Jakub Julian Ziółkowski.

 

EN

The cradle of sport lies in ancient Greece. This is where the idea of unity between spirit and body, known as kalokagathia (kalos - beautiful, agathos – good, virtuous), comes from. This is when that the bond between art and sport emerged. It is a concept describing the harmonious whole whose foundation is made by the unity of physical virtues and a noble mind. Today, we believe that sport is crucial for human development because it gives us space to answer vital questions regarding human life and our functioning. Relation and communication. It leads to our development through embracing a harmony of particular components of personality.


Art and sport were then perceived as two integral parts of the whole. Pierre de Coubertin, considered to be the father of modern Olympic movement, believed that art should be connected with sport in order to restore ancient ideals in modern times. From 1912 to 1948, during each Olympic games, gold, silver and bronze medals were awarded to artists who were competing in five categories: painting, sculpture, architecture, literature and music. Olympic rules required that artworks submitted to rival in the Olympics be inspired by Olympic ideals. In total, 151 medals were awarded for original works of art inspired by sport performances. Over the last century, sport has significantly impacted on contemporary popular culture and often reflected the changing social stances and standards. We are also observing developments in techniques, technologies and achieved records, which reflect the engagement of athletes striving to be the best. Idealized images of athletes are part of our everyday life, often because we dream of emulating our heroes and heroines.

The exhibition Sport Games aims to illustrate the array of phenomena in contemporary sport, which are perceivable to artists and translated into the language of art. The concept of the presentation allows artists to be completely free in their own interpretation of the phenomena. What proves specially desired and interesting for the viewers is a completely new perspective on sport, emphasizing issues that are generally silenced, unnoticed, ignored and only marginally entering the social discourse. Sport may be presented as a sort of game which captured social consciousness, or as a sort of religion or sense of life. Sport is part of our social programming since the earliest years, and athletes are created and promoted as superheroes.

Is there still room in sport for the rules of kalokagathia, or are we left with nothing but other priorities? The exhibition at the Centre of Contemporary Art Elektrownia in Radom will be a fascinating show of the intellectual achievements of extraordinary artists expressing themselves on this seeming difficult theme. We are going to witness a symbolic re-connection between sport and art or a return to the source of our European culture.

Artists:

Gina Beavers, Krzysztof M. Bednarski, Pelle Cass, Marcin Dudek, Evgen Copi Gorisek, Michał Cygan, Norbert Delman, Iwona Demko, Katarzyna Dyjewska, Agata Głogowska, Piotr Gromniak, Grzegorz Gwiazda, Yoseph Jaeger, Ewa Juszkiewicz, Justyna Kisielewicz, Katarzyna Kukuła, Julia Kurek, Agata Kus, Paweł Kwiatkowski, Sławomir Lipnicki, Janek Możdżyński, Rob Ober, Irvin Pascal, Ushio Shinohara, Jacek Sroka, Helena Stiasny, Łukasz Rudecki, Sętowski / Gawron, Sabina Twardowska, Piotr Wachowski, Brad Walls, Erwin Wyjadłowski, Agata Zbylut, Jakub Julian Ziółkowski.